Regulamin konkursu wszystkiego najdzikszego 2019

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu pt.: „Wszystkiego Najdzikszego 2019!”

2. Organizatorem konkursu jest Paker Sp. z o.o., ul. Płocka 17 lok. 8, 01-231 Warszawa, NIP 118-00-09-930, REGON: 006937618, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem : 0000189867.

3. Definicje:

  • a) Regulamin konkursu – niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • b) Portal internetowy – portal prowadzony przez Organizatora pod adresem: zabakcylowani.pl.
  • c) Organizator – Paker Sp. z o.o., ul. Płocka 17 lok. 8, 01-231 Warszawa, NIP: 118-00-09-930, REGON: 006937618, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem : 0000189867,
  • d) Uczestnik konkursu – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem §3 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
  • e) Konkurs – ściśle określona w czasie możliwość zdobywania nagród przyznawanych przez Organizatora w zamian za zamieszczenie hasła zawierającego jeden ze zwrotów: “Dziki bakcyl”, „Aktywny Bakcyl” lub „zabakcylowani” (wraz ze wszystkimi odmianami tych słów), a także promującego ideę zwiedzania Parków Narodowych w komentarzu pod wpisem konkursowym na stronie Wydarzenia Organizatora oraz spełnienie dodatkowych warunków określonych w Regulaminie,
  • f) Wydarzenie – strona internetowa na platformie społecznościowej Facebook, stworzona w celu promowania aktywnego stylu życia i zwiedzania Parków Narodowych z okazji 110-lecia Parków Narodowych w Polsce, administrowana przez Organizatora i wykorzystywana do prowadzenia Konkursu, znajdująca się pod adresem:
    https://www.facebook.com/events/472455016825943/permalink/472982900106488/  

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu konkursu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu promocji z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny, bezpłatny i wymaga zaakceptowania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje go do ich przestrzegania.

6. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej: Zabakcylowani.pl/regulamin-konkursu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

7. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem portalu zabakcylowani.pl administrowanego przez Organizatora.

§2. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.05.2019 r., po jego wcześniejszym ogłoszeniu na stronie Wydarzenia “Wszystkiego Najdzikszego 2019!” i trwa do 01.06.2019 r., do godziny 23:59.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozpoczęcia i zakończenia Konkursu oraz do przedłużenia czasu jego trwania.

3. Zakończenie lub przedłużenie okresu trwania nie może naruszać praw Uczestników Konkursu nabytych przed dokonaniem skrócenia/wydłużenia czasu trwania konkursu.

§3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEGU KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt 3 niniejszego paragrafu.

2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda taka powinna zostać przedstawiona przez Uczestnika na każde wezwanie Organizatora.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

  • a) pracownicy lub członkowie serwisu należącego do Organizatora,
  • b) osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

4. Zasady Konkursu wiążą Uczestników, którzy w okresie jego obowiązywania skorzystają z niego oraz zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. W celu wzięcia udziału w Konkursie pt: „Wszystkiego Najdzikszego 2019!” należy w pierwszej kolejności polubić wpis konkursowy umieszczony na stronie Wydarzenia Organizatora.

6. W drugiej kolejności należy zamieścić w komentarzu pod wpisem konkursowym komentarz zawierający hasło promujące idee zwiedzania Parków Narodowych. Wpis musi zawierać jeden ze zwrotów: “ Dziki Bakcyl”, „Aktywny Bakcyl” lub „zabakcylowani” wraz ze wszystkimi odmianami tych słów.

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

8. Jeden Uczestnik może przystąpić do konkursu wielokrotnie, przy czym w ramach konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę przewidzianą w niniejszym regulaminie.

9. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

10. Użytkownik konkursu zobowiązuje się do poszanowania dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

11. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji, obejmującej wykorzystanie treści zamieszczone przez Uczestnika konkursu dla potrzeb Organizatora, na wszystkich polach eksploatacji, nie wyłączając wykorzystania treści dla celów marketingowych.

§4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. Spośród zgłoszonych przez Uczestników haseł, Organizator wybierze te najciekawsze, które najlepiej będą promować ideę zwiedzania Parków Narodowych, wedle uznania Organizatora.

2. Organizator typuje zwycięzców Konkursu wyłącznie spośród osób, które spełniły warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu.

3. Po zakończeniu konkursu zostaną wybrane trzy hasła, które zostaną nagrodzone.

3. Wyniki Konkursu będą ogłaszane po zakończeniu konkursu na stronie Wydarzenia Organizatora.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Facebooku w terminie do 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

§5. NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie jest lampka czołowa BioLite HeadLamp, za zajęcie drugiego miejsca lampka solarna BioLight SunLight, a za trzecie miejsce lampka BioLite SiteLight Mini.

2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

3. Organizator podejmie próbę kontaktu z Uczestnikiem celem uzupełnienia wymaganych danych (m.in. adres korespondencyjny) w terminie 5 dni od poinformowania na swoim profilu o zwycięstwie.

4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych Regulaminem, bądź nie odpowie w ciągu 3 dni na wiadomość prywatną wysłaną mu przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygaśnie.

5. Nagrody zostaną wysłane kurierem na adres korespondencyjny wskazany przez zwycięskich Uczestników na terenie Polski (nie ma możliwości wysyłki zagranicznej). Istnieje również możliwość wysyłki nagród do podanego przez Uczestnika paczkomatu lub osobistego odbioru w siedzibie Organizatora pod adresem ul. Płocka 17 lok. 8, 01-231 Warszawa.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem wygranej, wynikające z podania przez Uczestnika Konkursu błędnych bądź niezgodnych ze stanem faktycznym danych.

§6. REKLAMACJE

1. Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli Konkursu realizowany jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać pisemnie wraz z uzasadnieniem oraz określeniem roszczeń na adres e-mail: kontakt@zabakcylowani.pl.

3. Wszelkie reklamacje będzie rozpatrywał Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, za pośrednictwem którego została wysłana reklamacja.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu.

2. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany i usuwania.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani związany z serwisem Facebook.

2. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu niniejszego konkursu. Wszelkie roszczenia należy w pierwszej kolejności kierować do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość skontaktowania się ze Zwycięzcami konkursu w celu przeprowadzenia działań marketingowych. Zezwolenie na publikację wizerunku Zwycięzcy konkursu wraz z nagrodą jest dobrowolne i podlegało będzie wyłącznej decyzji Zwycięzcy konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw Uczestników konkursu nabytych przed ich wprowadzeniem.

5. O wszelkich zmianach organizator będzie informować niezwłocznie na swojej Stronie Internetowej: www.zabakcylowani.pl oraz poprzez stronę Wydarzenia.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.