Search
Close this search box.

Regulamin konkursu „Złap bakcyla na gorącym uczynku…”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu pt.: „Złap bakcyla na gorącym uczynku…” 2. Organizatorem konkursu jest Paker Sp. z o.o., Mickiewicza 18/16, 01-517 Warszawa, NIP: 118-00-09-930 REGON: 006937618, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem : 0000189867. 3. Definicje: a) Regulamin konkursu – niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), b) Portal internetowy – portal prowadzony przez Organizatora pod adresem: zabakcylowani.pl. c) Organizator – Paker Sp. z o.o., Mickiewicza 18/16, 01-517 Warszawa, NIP: 118-00-09-930 REGON: 006937618, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem : 0000189867, d) Uczestnik konkursu – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem §3 pkt 3 niniejszego Regulaminu. e) Konkurs – ściśle określona w czasie możliwość zdobywania nagród przyznawanych przez Organizatora w zamian za zamieszczenie zdjęcia w komentarzu pod wpisem konkursowym na Fanpage’u Organizatora oraz spełnienie dodatkowych warunków określonych w Regulaminie, f) Fanpage – strona internetowa promująca aktywny styl życia, administrowana przez Organizatora i wykorzystywana do prowadzenia Konkursu, znajdująca się pod adresem: https://www.facebook.com/aktywnybakcyl/ 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu konkursu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu promocji z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny, bezpłatny i wymaga zaakceptowania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje go do ich przestrzegania. 6. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej: Zabakcylowani.pl/regulamin-konkursu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 7. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem portalu zabakcylowani.pl administrowanego przez Organizatora.

§2. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.01.2018 r., z chwilą jego ogłoszenia na Fanpage’u Aktywnego Bakcyla i trwa do 25.02.2018 r., do godziny 23:59. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu oraz do przedłużenia czasu jego trwania. 3. Zakończenie lub przedłużenie okresu trwania nie może naruszać praw Uczestników Konkursu nabytych przed dokonaniem skrócenia/wydłużenia czasu trwania konkursu.

§3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEGU KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt 3 niniejszego paragrafu. 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda taka powinna zostać przedstawiona przez Uczestnika na każde wezwanie Organizatora. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: a) pracownicy lub członkowie serwisu należącego do Organizatora, b) osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu. 4. Zasady Konkursu wiążą Uczestników, którzy w okresie jego obowiązywania skorzystają z niego oraz zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu. 5. W celu wzięcia udziału w Konkursie pt: „Złap bakcyla na gorącym uczynku…” należy w pierwszej kolejności polubić wpis konkursowy umieszczony na Fanpage’u Organizatora. 6. W drugiej kolejności należy zamieścić w komentarzu pod wpisem konkursowym zdjęcie, do którego ma się prawa autorskie, przedstawiające uprawianą (najlepiej przez siebie) zimową aktywność, czyli swojego zimowego bakcyla. 7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 8. Jeden Uczestnik może przystąpić do konkursu wielokrotnie, przy czym w ramach konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym regulaminem. 9. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. 10. Użytkownik konkursu zobowiązuje się do poszanowania dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 11. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji, obejmującej wykorzystanie treści zamieszczone przez Uczestnika konkursu dla potrzeb Organizatora, na wszystkich polach eksploatacji, nie wyłączając wykorzystania treści dla celów marketingowych.

§4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. Spośród zgłoszonych przez Uczestników zdjęć, Organizator wybierze te najładniejsze i najciekawsze, które przedstawiać będą najlepiej uchwycony w obiektywie moment zimowej aktywności, wedle uznania Organizatora. 2. Organizator typuje zwycięzców Konkursu wyłącznie spośród osób, które spełniły warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu. 3. Po zakończeniu każdego tygodnia trwania konkursu wybierany będzie jeden zwycięzca, a z osób nienagrodzonych wcześniej, po zakończeniu konkursu zostaną wybrane jeszcze trzy zdjęcia, które zostaną nagrodzone. 3. Wyniki Konkursu będą ogłaszane w każdy poniedziałek po zakończeniu kolejnego tygodnia trwania konkursu na Fanpage’u Organizatora. 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną w terminie do 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

§5. NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie w każdym tygodniu jego trwania oraz dla osób nagrodzonych po zakończeniu jest zestaw trzech Mapek Zdrapek, w skład którego wchodzą: – Mapa Zdrapka Świata VIP – Mapa Zdrapka Europa Ilustrowana – Mapa Zdrapka Świata Premium firmy Playprint Mapa Zdrapka, o łącznej wartości 259 zł. 2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 3. Organizator podejmie próbę kontaktu z Uczestnikiem celem uzupełnienia wymaganych danych (m.in. adres korespondencyjny) w terminie 5 dni od poinformowania na swoim profilu o zwycięstwie. 4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych Regulaminem, bądź nie odpowie w ciągu 3 dni na wiadomość prywatną wysłaną mu przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygaśnie. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem wygranej, wynikające z podania przez Uczestnika Konkursu błędnych bądź niezgodnych ze stanem faktycznym danych.

§6. REKLAMACJE

1. Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli Konkursu realizowany jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać pisemnie wraz z uzasadnieniem oraz określeniem roszczeń na adres e-mail: kontakt@zabakcylowani.pl. 3. Wszelkie reklamacje będzie rozpatrywał Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, za pośrednictwem którego została wysłana reklamacja.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. 2. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany i usuwania.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani związany z serwisem Facebook. 2. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu niniejszego konkursu. Wszelkie roszczenia należy w pierwszej kolejności kierować do Organizatora. 3. Organizator zastrzega sobie możliwość skontaktowania się ze Zwycięzcami konkursu w celu przeprowadzenia działań marketingowych. Zezwolenie na publikację wizerunku Zwycięzcy konkursu wraz z nagrodą jest dobrowolne i podlegało będzie wyłącznej decyzji Zwycięzcy konkursu. 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw Uczestników konkursu nabytych przed ich wprowadzeniem. 5. O wszelkich zmianach organizator będzie informować niezwłocznie na swojej Stronie Internetowej: www.zabakcylowani.pl oraz poprzez Fanpage. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.